Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Projekts “Zinātniska pieeja Eiropā” ir partnerība starp 9 Eiropas valstīm: Latviju, Zviedriju, Somiju, Angliju, Turciju, Rumāniju, Bulgāriju, Spāniju un Itāliju.

Projekta vispārīgais mērķis bija iepazīties ar 9 Eiropas valstu izglītības sistēmām, mācību programmām Dabaszinībās,  skolotāju lietotām mācību metodēm un novērtēšanas sistēmu, salīdzināt tās un sekmēt citu valstu pozitīvās pieredzes pārņemšanu savā skolā, kā arī popularizēt to vietējā sabiedrībā.

Lai radītu skolēnos interesi par dabaszinībām un  attīstītu kritisko domāšanu, radošumu, problēmrisināšanas, komunikatīvās prasmes, izmantojot modernās informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, skolēni iesaistījās eksperimentos, laboratorijas un pētnieciskos darbos, kurus izstrādāja pertnerskolu skolotāji.

Apmaiņas vizītes ietvaros skolotāji pilnveidoja savas profesionālās iemaņas, svešvalodu zināšanas, dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem, diskutēja par efektīvām mācību metodēm, kas vērtstas uz skolēnu mācīšanos. Skolēniem bija  iespēja paplašināt savu redzesloku, radoši izpausties,  gūt emocionālu baudījumu saskarsmē ar patrnerskolu jauniešiem, viņu vecākiem, skolotājiem, izzināt Eiropas valstu kultūru, tradīcijas un vēsturi.

Saziņa projektā notika ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu: e-pasti, www.etwinning.net, skype.

Lai izvērtētu paveikto, dalītos pieredzē un plānotu turpmākās aktivitātes, projekta dalībnieki tikās divas reizes gadā.

Projekta gala produkti ir buklets, kurā iekļauti 50 stundu plāni dabaszinībās par tēmām “Augi un dzīvnieki”, “Uguns, gaiss, zeme un ūdens” un DVD, kurā apkopoti laboratorijas darbi, pētnieciskie darbi, eksperimenti ,  aktivitātes, fotogrāfijas , darba lapas. Gala produkts tiks izmantots kā mācību materiāls dabaszinībās, kā arī angļu valodas stundās.

Projekta laikā izveidojās labi kontakti ar partnerskolām, kā rezultātā tika iezīmēta nākotnes sadarbības ar tām.

 

The project „Scientific mind in Europe” is a partnership among 9 European countries:  Latvia, Sweden, Finland, England, Turkey, Rumania, Bulgaria, Spain and Italy.

General objective of the project was to learn about educational systems in partnership countries, science curriculum, teaching methods and evaluation system of 9 European countries, to compare them and to promote effective exchange of positive experience in our school as well as to popularize it  within the local society.

To create an interest of pupils  about sciences and to develop critical thinking, creativeness, problem solving, communicative skills by using modern technologies and communicative technologies, students took part in experiments, laboratory works and research work, which were worked out by teachers from partner schools.

During the visits teachers improved their professional skills, knowledge of foreign language, shared their experience of good examples. Discussed about effective teaching methods, which are pupils` learning oriented.

Pupils had a chance to widen their point of view, to express themselves creatively, to enjoy the relations with the partner schools` pupils, teachers, to learn about culture of the European countries, traditions and history.

Communication during the project was through the information technologies: e-mail, www.etwinning.net, skype.

The partners met 2 times a year for evaluating results of previous period of project, sharing experience and good practice and put forward further activities.

The final product of the project is a booklet, which consists of  50 lesson plans in science according to the topic “Plants and animals”, “Fire, air, earth and water” and DVD comprising laboratory works, research works, experiments, activities, photos, work sheets. The final product will be used as teaching materials in science and English lessons.

During the project good relations with partner school were made and as a result traits for further collaboration were held.

Results, which we had during the project:

Brouchure

Presentation of Ventspils Centre Primary School

Presentation of Education system in Latvia and Ventspils

Curriculum of Nature studies forms 1-6

Competition of project logo


fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by