Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas  vīzija

 • Skola – mūsdienīga, droša, atbalstoša, atvērta, estētiski sakopta

 • Pedagogs – inovatīvs, radošs, saprotošs, uz sadarbību vērsts

 • Skolēns – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs

 • Vecāks – atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs, uzticas skolai

Skolas pamatmērķis

 Veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi  2019./2020.m.g.  ( balstoties uz attīstības prioritātēm)

Pamatjoma Mācību saturs

 1. Uzlabot profesionāli orientētās mācību programmu, papildinot mūzikas instrumentu piedāvājumu ar lielajiem pūšamajiem instrumentiem, piemēram, saksofonu un sitamajiem instrumentiem.
 2. Pedagogu izpratnes padziļināšana par jauno standartu un tā ieviešanas procesu. Jomu grupu darba plāna izstrāde un realizācija.

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās

 1. Stundas efektivitātes palielināšana, pilnveidojot formatīvās vērtēšanas metodes un pielietojot tās mācību procesā.

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi

1.Uzlabot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos.

Pamatjoma Atbalsts skolēniem

 1. Uzlabot Skolas pašpārvaldes darbu, iesaistīt izglītojamos ārpusstundu pasākumu plānošanā, priekšlikumu izteikšanā.
 2. Organizēt daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, kas virzīti uz izglītojamo patriotisko un pilsonisko audzināšanu.

Pamatjoma Skolas vide

 1. Definēt skolas vērtības un iedzīvināt jaunas tradīcijas izglītības iestādē.
 2. Organizēt izglītības iestāde 15 gadu jubileju, izglītojamo un pedagogu piederības sajūtas Ventspils Centra sākumskolai nostiprināšanai.
 3. Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem, lai atvieglotu iejušanos jaunā vidē.

Pamatjoma Resursi

 1. Regulāra pedagogu profesionālā pilnveide un kvalifikācijas paaugstināšana, atbilstoši skolas prioritātēm un jaunā standarta prasībām.
 2. Uzlabot materiāli tehnisko bāzi dabaszinātņu jomai un profesionālā virziena izglītības programmai.

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 1. Gatavojoties akreditācijai, izveidot kvalitatīvu un visaptverošu izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, veicot datu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi un iesaistot izglītības iestādes darbiniekus.
 2. Informācijas aprites uzlabošana visos līmeņos.
 3. Vecāku līdzdalības paplašināšana, plānojot un realizējot izglītības iestādes darbu.
fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by