Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas attīstības prioritātes un to īstenošana

Atbilstība mērķiem ·       Veicināt vienotu izpratni par izglītības kvalitāti un efektīvu izglītības iestādes darbību.

·       Turpināt izglītības programmu (jaunā standarta) integrāciju mācību priekšmetos un audzināšanas darbā visā izglītības posmā.

·       Turpināt nodrošināt regulāru izglītības rezultatīvo rādītāju un citu datu uzkrāšanu un analīzi.

·       Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši izglītojamo spējām ar iespēju turpināt izglītību citā mācību iestādē

·       Nodrošināt interešu izglītību un profesionālās ievirzes (mūzika)izglītības piedāvājumu.

·       Attīstīt ikviena izglītojamā izaugsmi un individuālos talantus.

·       Veicināt līdzatbildību un līdzdarbību izglītības iestādē iesaistot vecākus, pedagogus un izglītojamos.

Kvalitatīvas mācības ·       Veicināt izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un iemaņas.

·       Stundas efektivitātes palielināšana, pilnveidojot jēgpilnu, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu pielietošanu mācību stundās, nodrošinot diferenciāciju un individualizāciju.

·       Nodrošināt efektīvu un profesionālu atbalsta sistēmu pedagogiem

·       Attīstīt mūsdienīgu, inovatīvu un daudzveidīgu pamatizglītības 1. posma izglītību

Iekļaujoša vide ·       Nodrošināt izglītības pieejamību atbilstoši ikviena izglītības vajadzībām

·       Veicināt pozitīvu emocionālo vidi izglītības iestādē

·       Turpināt nodrošināt atbalsta sistēmas darbību

·       Atbilstoši budžeta iespējām papildināt materiāli tehnisko bāzi atbilstoši jaunā standarta prasībām

Laba pārvaldība ·       Turpināt izglītības iestādes vadības komandas darbu vienotas izglītības iestādes vīzijas un stratēģiskā redzējuma ieviešanā un realizēšanā

·       Pilnveidot izglītības iestādes darbinieku, Izglītības iestādes padomes, dibinātāja vai atsevišķu darba grupu iesaisti stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanā.

·       Vecāku līdzdalības un līdzatbildības paplašināšana, plānojot un realizējot izglītības iestādes darbu.

Metodiskais darbs izglītības iestādē – sadarbība izglītības iestādē starp skolotājiem klašu vai jomu grupās, lai īstenotu pārejas procesu uz jauno standartu un kompetenču pieeju.

Metodiskā darba prioritāte – pašvadīta mācīšanās iedziļinoties.

Aktualitātes – mācīšanās kā process, kurā skolēns apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by