Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process tiešsaistē

Iekšējās kārtības noteikumi

Vēdināšanas plāns

Mutes un deguna aizsegu lietošanas kārtība

Akreditācijas apliecība

Izglītības programmu akreditācijas apliecības

Pamatizglītības 1.posma 1.-6.klase programmas licence

Attīstības plāns 2021.-2024.

Ventspils Centra sākumskolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

MK noteikumi par Valsts pārbaudes darbiem

Kārtība, kādā pedagogi īsteno izglītības programmu un novērtē izglītojamā mācību sasniegumus tiem izglītojamajiem, kuriem noteikta izglītības programmā paredzētā mācību satura apguve ģimenē (izglītība ģimenē)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Kārtība par pagarinātās dienas grupas darbu

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Ventspils Centra sākumskolā

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem

Kārtība, kādā izglītojamo ģimenes var izteikt savus ierosinājumus vai iebildumus

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ventspils Centra sākumskolā

Personu datu apstrādes noteikumi

Ventspils Centra sākumskolas privātuma politika

Rīcības plāns, ja Centra sākumskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by