Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021. mācību gadā COVID-19 izplatības laikā Ventspils Centra sākumskolā

Centra sākumskolas reģistrācijas aplieciba

Akreditācijas apliecība

Izglītības programmu akreditācijas apliecības

Pamatizglītības 1.posma 1.-6.klase programmas licence

Centra sākumskolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

MK noteikumi par Valsts pārbaudes darbiem

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Kārtība par pagarinātās dienas grupas darbu

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Ventspils Centra sākumskolā

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem

Kārtība, kādā izglītojamo ģimenes var izteikt savus ierosinājumus vai iebildumus

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ventspils Centra sākumskolā

Personu datu apstrādes noteikumi

Ventspils Centra sākumskolas privātuma politika

Rīcības plāns, ja Centra sākumskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by