Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

PDG mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamajiem izglītības programmas prasību izpildē un organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācību stundām.
PDG galvenie uzdevumi ir:
Nodrošināt 1. – 2. klašu izglītojamajiem ārpusstundu laikā drošu vidi pedagogu uzraudzībā.
Dot iespēju 1. – 2. klases izglītojamajiem apgūt prasmi plānot un organizēt savu mācību darbu un atpūtu ārpusstundu laikā.
Veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas.
Sniegt individuālu atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešamam palīdzība mācību satura apguvē.
Sekmēt izglītojamo savstarpējās sadarbības un saskarsmes prasmes.

Pagarinātās dienās grupas grafiks 2019./2020.m.g.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by